รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : พุธที่ 7 กันยายน 2565 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตัน เซิน – ศึกษาดูงาน

 • 05.30 น.  –  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก(ชั้น 4)ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน เตรียมเอกสารฉีดวัคซีน ในหมอพร้อม
 • 07.35 น.  –  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 550 ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์
 • 09.05 น.  –  เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเยี่ยมชมดูงาน
 • 10.00 น.  –  นำท่านศึกษาดูงาน
 • 12.00 น.  –  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 15.00 น.  –  นำท่านเยี่ยมชมดูงาน
 • 18.30 น.  –  ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ แม่น้ำไซ่ง่อน

วันที่สอง : พฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 ศึกษาดูงาน

 • 07.00 น.  –  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 09.00 น.  –  ทำท่านเยี่ยมชมดูงาน วันที่ 2
 • 12.00 น.  –  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 14.00 น.  –  นำท่านศึกษาดูงาน
 • 18.30 น.  –  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   • นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ Pullman Saigon Centre (คืนที่ 2)  

วันที่สาม : ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 : ศึกษาดูงาน – ชมที่ทำการไปรษณีย์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – โบสถ์นอร์ทเธอดาม –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.00 น.  –  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 09.00 น.  –  นำท่านเยี่ยมชมดูงาน วันที่ 3
 • 12.00 น.  –  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.00 น.  –  ชมและแวะถ่ายรูปใจกลางมหานคร โฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง ชม Ho Chi Minh City Main Post Office  เป็นอาคารผสมผสานสไตล์โกธิค เรเนซองส์ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม และอาวุธ ปืน ระเบิด และเครื่องบินรบฯลฯ

 • ชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียตนาม ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี ป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของ นครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภา  ไม้และผ้าปักนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ตัน เซิน นึก  ณ นครโฮจิมินห์

 • 20.10  –  อำลา ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 557
 • 21.35 น. –  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม