📌 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30-13.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

07.30 น. พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และ ออกเดินทาง 

09.00 น. เดินทางถึง บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

9.30 – 10.30 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.30 – 11.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

11.30 12.00 น. Q&A

12.00 น. เดินทางกลับ

13.30 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท