📌 วันพุธที่ 21 ก.พ. 67 เวลา 7.30-14.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

07.30 น. พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และ ออกเดินทาง

09.00 น. เดินทางถึง บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

09.30 – 10.30 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.30 – 11.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

11.30 – 12.00 น. Q&A

12.00 น. เดินทางกลับ

14.30 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท