รายละเอียดโปรแกรม

วันที่หนึ่ง : อังคารที่ 28 มีนาคม 2566              กรุงเทพ-อุดรธานี-เวียงจันทน์

 • 05.00 น. – เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
  เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE)
 • 07.00 น. – นำท่านเดินทางสู่เมืองอุดรธานี โดยเที่ยวบินที่ WE002
 • 08.05 น. – เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี นำท่านรับประทานอาหารเช้า
 • 08.20 น. – นำท่านรับประทานอาหารเช้า
 • 08.55 น. – นำคณะออกเดินทางสู่ลาว ด้วยรถบัส โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว จังหวัดหนองคาย ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านหนองคาย และ ด่าน สปป. ลาว นำทุกท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยง ร้านครัวลาว
 • 13.00 น. – เข้าเยี่ยมชม ตลาดหลักทรัพย์ลาว (The Lao Securities Exchange – LSX)
 • 15.00 น. – เข้าเยี่ยมชม บริษัท เบียร์ลาว จำกัด ( The Lao Brewery Company Limited)
 • 18.00 น. – รับประทานอาหารเย็น ณ. ห้องอาหาร HARD ROCK CAFÉ
  หลังมื้ออาหารเย็น เชิญท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเวียงจันทร์ ตลาดริมโขงไนท์มาร์เก็ต เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 18.00 น. – เข้าพัก ณ. โรงแรม Crowne Plaza Vientiane, an IHG Hotel หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของเวียงจันทน์ (คืนที่ 1)

วันที่สอง : พุธที่ 29 มีนาคม 2566                      เขื่อนน้ำงึม–วังเวียง-ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง

 • 07.00 น. – รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.30 น. – นำคณะออกเดินทางไป เขื่อนน้ำงึม 2 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
 • 11.30 น. – รับประทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนน้ำงึม 2
 • 13.00 น. – เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 หนึ่งในเขื่อนที่อยู่ในเครือของ บริษัท CK Power จำกัด (มหาชน)
 • 15.00 น. – ออกเดินทางไปวังเวียง นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amari Vang Vieng หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของวังเวียง
 • 16.30 น. – นำท่าน ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง ดูวิถีริมน้ำซอง ชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียง (ระยะเวลาล่องเรือ 30-45 นาที)
 • 18.00 น. – รับประทานอาหารเย็น
 • 21.00 น. – เข้าพัก ณ. โรงแรม Amari Vang Vieng หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของวังเวียง      (คืนที่ 2)

วันที่สาม : พฤหัสที่ 30 มีนาคม 2566                      วังเวียง–ถ้ำนางฟ้า-เวียงจันทร์

 • 05.30 น. – ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแห่งเมืองวังเวียง คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูง สัมผัสความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน (สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 3,900 บาท)
 • 07.00 น. – รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. – เดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองวังเวียงชมสะพานสีฟ้า ชมหินงอกหินย้อย มีกิจกรรมซิปไลน์ ให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างเพลิดเพลิน
 • 11.30 น. – รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.30 น. – คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟฟ้าวังเวียง เพื่อเดินทางไป นครหลวงเวียงจันทร์
 • 14.25 น. – เดินทางสู่ “นครหลวงเวียงจันทน์” โดยรถไฟ (ตารางรถออกเวลา 14.25 น.-15.35 น.) รถไฟขบวน EMU บัตรโดยสารชั้น 1 / ตั๋วเป็นแบบ RANDOM ไม่สามารถระบุที่นั่งได้
 • 15.35 น. – คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์ (รถบัสลาวมารอรับคณะ)
  จากนั้นเดินทางสู่ด่านชายแดน เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ เหล้า ไวน์ เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี
 • 18.00 น. – รับประทานอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกสนาน ปาร์ตี้ คาราโอเกะ
 • 21.00 น. – เข้าพัก ณ โรงแรม Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของจังหวัดอุดรธานี (คืนที่ 3)

วันที่สี่ : ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566                          อดุรธานี–นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี–วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว

 • 07.00 น. – รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. – เดินทางสู่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ปราการด่านแรกของไทย ที่จะเชื่อมโยงกับลาว-จีน ผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่เสร็จสมบูรณ์ใน 5 ปีข้างหน้า
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าน VT แหนมเนือง
 • 13.00 น. – นำท่านสู่วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) หลวงตามหาบัว ป่าบ้านตาด พื้นที่รวมประมาณ 300 ไร่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ในเขตอภัยทานหลากชนิด
 • 16.30 น. – รับประทำนอาหารเย็น จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
 • 19.35 น. – ออกเดินทางสู่กรุงเทพโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE009
 • 20.50 น. – เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม