อ. วรวุฒิ อุ่นใจ

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
  • ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
  • รองประธาน e-Commerce สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย