อ. ภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ (อ. ม้าเฉียว)

เจ้าของเพจ ม้าเฉียว ดูหุ้น ณ มดเม่าเฝ้าดูหุ้น

ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 24,000 ราย

มีผลงานการสอนเทคนิคการดูหุ้นผ่านกราฟ เน้นให้ความรู้แก่นักลงทุน

วิศวกรโยธาผู้ถ่ายทอดมุมมองตลาดหุ้นผ่านกราฟเทคนิคโดยมีนามปากกาที่รู้จักในหมู่นักลงทุนว่า “ม้าเฉียว ดูหุ้น”