อ. พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว

– กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิตัลไทย

– ผู้เขียนหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101 และหนังสือ Digital Asset Investment 101