อจ. วิน พรหมแพทย์

คุณวิน พรหมแพทย์ ร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนทั้งด้านตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนเป็นเวลามากกว่า 17 ปี รับผิดชอบการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท

คุณวินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Rotterdam School of Management, Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.), สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager License) นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง President, CFA Society Thailand และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

คุณวินได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นผู้แต่งหนังสือ ‘Career in Finance: สุดยอดนักบริหารเงินมืออาชีพ’ และ ‘Invest Like A Pro: ลงทุนอย่างมืออาชีพ’