อจ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ

ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)
นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

อยู่ในอาชีพนักวิเคราะห์ เทคนิค อนุพันธ์ และเป็นนักกลยุทธ์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานมา 12 ปี ผู้ต้องการเปิดกะลาของตัวเองออกสู่โลกการลงทุนที่แท้จริง ใฝ่ฝันที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน เพื่อการเป็นอิสรภาพทางการเงินโดยสมบูรณ์

ประวัติโดยย่อ
– นักลงทุนมืออาชีพ วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย
– ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด
– IAA Awards for Analysts 2014 Best Technical Analyst นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดเยี่ยม (สายนักลงทุนรายบุคคล และสายนักลงทุนสถาบันในประเทศ)
– เจ้าของแฟนเพจ “ประกิต สิริวัฒนเกตุ”
– ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
– ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)