อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บล. ไอร่า (จำกัด)