รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์

  • คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ Groningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ปริญญาโท ทาง Agricultural and Rural Development ที่ Institute of Social Studies, The Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์