CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

คิดจะลงทุน คิดถึง CSI

ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและปริญญาเอกด้านบัญชีจาก The University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์
หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน Price Waterhouse (ปัจจุบันคือ PricewaterhouseCoopers) ทำงานอยู่ประมาณ 1 ปีเศษก็ตัดสินใจมารับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เรื่อยมา

นอกจากงานประจำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการ และได้มีโอกาสทำงานให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

CSI INVESTMENT STRATEGY

EXPERTISE YOU NEED , SERVICE YOU DESERVE!

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
และเป็นส่วนนึงของโครงการของเรา

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อคอร์สหรือสินค้าของ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อ
คอร์สหรือสินค้าของ