ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
  • ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสนับสนุนโดย CIDA
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program
  • ตีพิมพ์ จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ