ดร. วีรพงษ์ ชุติภัทร์

ผู้อำนวยการโครงการนักลงทุน CSI

EDUCATION
: Ph.D. in Good Governance Development,
Rajabhat Chandrakasem University
: MBA, Thammasat University
: B.Eng (Industrial), Chulalongkorn University

INSTITUTE OF DIRECTORS’ CERTIFICATION
: Accredited Fellow Member
: Certificate: Director Certification Program (DCP 122/2552)

INTERNATION TRAINING EXPERIENCES
: International Housing Finance Program , Wharton Business School,
University of Pennsylvania, USA
: Certified Residential Specialist (CRS)
Council of Residential Specialists, USA
: International Young Entrepreneur Program
Government of People’s Republic of China
: International Counselor Program
YMCA, New York, USA

LECTURER
: College of Social Innovation
Rangsit University
: Investor Education in Asia
Korea Securities Dealers Association (KSDA) & Korea Council of Investor Education (KCIE)
: International MBA Program
Thammasat University
: Faculty of Architecture
Chulalongkorn University
: Thailand Securities Institute (TSI)
Securities Exchange of Thailand

IMPORTANT RESEARCH
: การรับรู้ของผู้ถือหุ้นต่อบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ปัจจัยในการพัฒนาไมโครไฟแนนซ์ในระดับชุมชนของประเทศไทย

Columnist คอลัมน์ “หุ้นส่วนประเทศไทย” หนังสือพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์”
คอลัมน์ “ภูมิคุ้มกัน คอร์รัปชัน” หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ”

WORKING EXPERIENCES
– Lecturer, College of Social Innovation, Rangsit University
กิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมา
: กรรมการตัดสินโครงการ “Young Financial Star (YFS)” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: กรรมการและเหรัญญิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
: ประธานฝ่ายวิชาการชมรม DCP122
: กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: กรรมการ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สมาคมธรรมศาสตร์
: เลขาธิการและกรรมการฝ่ายรายได้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: อนุกรรมการ ฝ่ายสื่อมวลชน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ปี 2007
: กรรมการ สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ไทย-จีน
: กรรมการ ร้านสหกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการฝ่ายหารายได้ กองทุนถาวรโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 80 ปี