ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัทแคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ จบปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจจาก Asian Institute of Technology (AIT) มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการเงิน (SecuritiesValuation) การเงินภาคธุรกิจ (Corporate Finance) วาณิชธนกิจ (Investment Banking) และการจัดโครงสร้างธุรกิจ (Business Restructuring) แก่บริษัททั้งภายในและต่างประเทศ
ดร.วิศิษฐ์ ได้ถูกเชิญเป็นผู้บรรยายในรื่องการเงิน การลงทุน แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และบริษัทจดทะเบียนต่างๆ และ ดร.วิศิษฐ์ ยังเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับปริญญาตรีและโท
ปัจจุบัน ดร.วิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัทแคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)