ดร. พิสิทธ์ พัวพันธ์ สศค.

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
  • Graduate School of International Economics and Finance, M.A. in International Economics and Finance