ดร. บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

  • ผู้ผลิตงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาค
  • ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2545
  • B.A. (Business Administration), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2539