รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย

บริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการ “บ้านพักฉุกเฉิน”

ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง

ผู้บริจาค ทำการบริจาคโดยตรงไปยังสมาคมฯ และ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 100%