รายละเอียดโปรแกรม

วันที่หนึ่ง อังคารที่ 16:  BKK-PHN-Sihanoukville

 • 05.00 – สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย
 • 07.30 – เที่ยวบินที่ TG 586 ออกเดินทางสู่ กรุงพนมเปญ
 • 08.45 – เดินทางถึงสนามบินโปเชนตง กรุงพนมเปญ
 • 10.00 – สู่เมืองสีหนุวิลล์ ระยะทาง  206 กม. 2 ชั่วโมง 45 นาที โดยใช้เส้นทาง Speed Ways
 • 13.00 – รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14.30 – นำท่านเข้า Check In ณ โรงแรมที่พัก HOWARD JOHNSON
 • 16.00 – นำท่านชมเมืองสีหนุวิลล์ เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมืองสีหนุวิลล์ที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดในช่วงก่อนการระบาดของไวรัส Covid-19 เยี่ยมชมหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เยี่ยมชมเมืองในยามราตรี…ที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่จะทำงานในเวลากลางคืน วงเวียนสิงห์โตทองคู่ วงเวียนพระทองนางนาค และต้นไม้แห่งความรัก…สัญญลักษณ์ที่คนหนุ่มสาวมักจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
 • 18.30 – รับประทานอาหารค่ำ
 • 21.00 – เข้าสู่ที่พัก Howard Johnson by Wyndham Sihanoukville (คืนที่ 1) (หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของสีหนุวิลล์)

วันที่สอง:  พุธที่ 17:  Sihanoukville – Phnom Penh 

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 – เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ
 • 12.00 น.  –  รับประทานอาหารเที่ยง
 • 14.00 – นำท่านเข้าชม พระราชวังเขมรินทร์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พนมเปญ ที่ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบจากทั่วประเทศกัมพูชา
 • 15.00 – ศึกษาดูงาน “ช่อง 5 กัมพูชา”
 • 16.30 – ยูโรพาร์ค สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เมื่อเข้าเยี่ยมชมใน Community นี้แล้ว จะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในทวีปยุโรป เป็นจุดที่ผู้มีฐานะของผู้คนในกัมพูชามาแวะเยี่ยมชมกัน
 • 19.00 – รับประทานอาหารค่ำ
 • 21.00 – เข้าสู่ที่พัก The Peninsula Private Residences  (คืนที่ 2) (หนึ่งใน Residence ที่ดีที่สุดของพนมเปญ)

วันที่สาม:  พฤหัสบดีที่ 18:  Makro – Suvannaphum SEZ

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น. ศึกษาดูงาน “เขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิ – Suvannaphum Special Economic Zone (SEZ)” โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิ เป็นการลงทุนของนักลงทุนจากไทยในกลุ่ม TCC เข้ามาจัดตั้งบริษัทสุวรรณภูมิขึ้นเมื่อปี 2008
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 14.00 น.  – ศึกษาดูงาน “Makro Phnom Penh” แบรนด์แมคโครเข้าสู่ตลาดกัมพูชาในนามแมคโครกัมพูชาผ่านการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทไทยอย่างสยามแมคโครและบริษัท LYP Group Company Limited ในกัมพูชา
 • 17.00 น.  – นั่งรถชมย่านการค้าโซนทิศเหนือของกรุงพนมเปญ ( Sansok)  บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น Aeon Mall Sansok II , Makro , Global House ซึ่งบริเวณดังกล่าง อยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬาแห่งชาติใหม่ (ที่ใช้ในการแข่งขันซีเกมส์) และจะถูกขยายเป็นเมืองใหม่ในเร็วๆนี้ นำท่านเข้า Shopping ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall II
 • 18.00 น.  – รับประทานอาหารค่ำ
 • 21.00 น.  – เข้าสู่ที่พัก The Peninsula Private Residences (คืนที่ 3)

วันที่สี่:  ศุกร์ที่ 19: SAV – SCG-JWD  – BKK

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น.  – ศึกษาดูงาน “บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งถือหุ้นในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว
 • 12.00 น.  – รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.  – ศึกษาดูงาน “JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd.” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 • 17.00 น.  – รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 20.55 น.  – ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG585
 • 22.00 น.  – เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : หากต้องการใบเสนอราคาและใบกำกับภาษีติดต่อ 081-173-9000