AAI X CSI Society

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)  

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food)  ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง (Shelf-stable Food) 

โดยเกือบทั้งหมดเป็นการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 97 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัทในปี 2562 – 2564 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ รายได้จากการขายเกือบทั้งหมดมาจากการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 – 94 ของรายได้จากการขายรวม 

ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 3,588.35 ล้านบาท 4,512.09 ล้านบาท และ 4,985.49 ล้านบาท สำหรับปี 2562 2563 และ 2564 ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.74 และร้อยละ 10.49 ตามลำดับ และเท่ากับ 2,415.39 ล้านบาท และ 3,464.30 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.43 

โดยสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจากร้อยละ 66.85 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2562 เป็นร้อยละ 85.15 ของรายได้จากการขายรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกลดลงจากร้อยละ 30.74 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2562 เป็นร้อยละ 13.56 ของรายได้จากการขายรวมในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปปลาทูน่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาป่น ผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลาทูน่า และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทูน่า


AAI: เว็บไซต์บริษัท   https://asianalliance.co.th/

? วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-14.00 น.

ตารางการเยี่ยมชม

8.00 น. พบกันหน้าอาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และออกเดินทาง

9.30 น. ถึงโรงงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร

10.00 – 11.00 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของ บริษัทฯ

11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมโรงงานฯ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น ราคาพิเศษเพียง 1,190 บาท

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ