📌 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-13.00 น.

ตารางเยี่ยมชม

08.00 น.  พบกันหน้าอาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และออกเดินทาง

09.30 น.  บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด จังหวัด ฉะเชิงเทรา

10.00 – 11.00 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด

11.00 – 12.00 น.  ชมสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบครบวงจร

12.00 น.  เดินทางกลับ

13.30 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท