CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

คิดจะลงทุน คิดถึง CSI

อ.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ

ประธานกรรมการ Wealth Formation Academy

ผู้สอนหลักสูตรการลงทุน Stocks,Options,Futures,ETFs,CFDs,Bonds & Forex

 

Wealth Formation Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึง “จริยธรรมในการทำธุรกิจ” รับผิดชอบต่อผู้อบรม และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้

 

ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาตรี (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท (บธ.ม.) คณะบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท (วท.ม.) คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนอบรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร

อบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการลงทุน”เรื่อง”กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุน..ให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด” มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ สถาบัน Wealth Formation Academy

2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท HT Global Cap จำกัด กรุงเทพมหานคร

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Hmax Wire จำกัด

CSI INVESTMENT STRATEGY

EXPERTISE YOU NEED , SERVICE YOU DESERVE!

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
และเป็นส่วนนึงของโครงการของเรา

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อคอร์สหรือสินค้าของ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อ
คอร์สหรือสินค้าของ