อ.มนู สว่างแจ้ง

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยย่อ

– กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

– อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

– ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Value Investment

– กรรมการของ PTT Lifesciences