อ. นุสรา รุ่นเจริญ

  • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนนิกส์ส่วนงานการตลาดและการขาย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)