อ. ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (อ. ต้น Penguin Eat Shabu)

  • ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu