อ. จิตรา อมรธรรม

ปริญญาโท MBA จาก California State University, Hayward, USA

ประสบการณ์
● นักวิเคราะห์ของบริษัท Asia Credit
● ผู้ช่วยผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน
● ผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
● ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส