อ.จำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่าย/สถาบัน
กรรมการสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand
จบจากโรงเรียนเทพศิรินทร์
คณะทำงาน การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม