ดร. อมรเทพ จาวะลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

นายอมรเทพสั่งสมประสบการณ์ด้านงานวิจัยจากการเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย นักวิชาการ ฝ่ายวิจัยนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) อีกทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในต่างประเทศ ทั้งจากสถาบันอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ที่สหรัฐฯ และมหาวิทยาลัยนิฮอนที่ญี่ปุ่น และเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรสหประชาชาติและหน่วยงานอื่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่หลายประเทศในเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต้
นายอมรเทพจบการศึกษาจากมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) และปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนึ่ง นายอมรเทพ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน จากสถาบันอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ เพื่อศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนภูมิพล รางวัลเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุนแลกเปลี่ยนของมูลนิธิสิงคโปร์นานาชาติเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ปี 2542